Wat is bemiddeling?

Het woord ‘bemiddeling’ dekt heel wat verschillende ladingen.
De bemiddeling waar wij het over hebben is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het beheer van conflicten waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar.
De taak van de bemiddelaar bestaat eruit de partijen te helpen om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een billijke overeenstemming te komen die de behoeften van alle partijen respecteert.

Wat is het doel van bemiddeling?

Het uiteindelijke doel van bemiddeling is om tot een akkoord te komen om het geschil af te sluiten. Het bemiddelingsakkoord kan zowel schriftelijk als mondeling bekrachtigt worden met dat wat overeengekomen werd tussen de partijen.
Het woord akkoord houdt in dat beide partijen het respecteren. Een bemiddeling gebeurt altijd op vrijwillige basis, en het is dus mogelijk dat ze afloopt zonder dat er een akkoord is.

In welke conflicten kan men beroep doen op een bemiddelaar?

In bijna alle gevallen kan men een beroep doen op bemiddeling. De wet somt de verschillende domeinen op:
  • elk geschil dat vatbaar is om te worden geregeld via een dading, bijv. burenconflicten, conflicten tussen huurders en verhuurders, schadevergoedingen;
  • geschillen betreffende het personenrecht (alimentatiegelden, hoederecht over de kinderen, deling van de ouderlijke bevoegdheid);
  • geschillen over het wettelijk of feitelijk samenwonen;
  • echtscheiding op grond van bepaalde feiten, echtscheiding door onderlinge toestemming, scheiding van tafel en bed en omzetting van de scheiding van tafel en bed in scheiding.
  • ....
Bemiddeling is waarschijnlijk een van de oudste en meest natuurlijke manieren om conflicten op te lossen. Elk van ons is ongetwijfeld al meerdere keren tussenbeide gekomen als bemiddelaar, misschien zelfs onbewust, bijvoorbeeld om een ruzie op te lossen.

Wat zijn de voordelen van bemiddeling?

Het is uiteraard veel interessanter om een conflict in der minne op te lossen. Ieder van ons is zich hiervan bewust door zijn eigen dagelijkse ervaring.
Een gerechtelijke procedure leidt vaak tot een onherstelbare breuk tussen de partijen, vooral in conflicten met personen uit onze onmiddellijke omgeving, zoals familie, buren of collega’s. Dit is grotendeels te verklaren door het afstandelijke, officiële en soms vijandige karakter van de procedure.
Bij het overleg onder begeleiding van een bemiddelaar gaan de partijen samen op kalme en serene wijze op zoek naar een aanvaardbare oplossing voor hun conflict. Bovendien gebeurt dit in een gezellige en vertrouwelijke ruimte. Als de uiteindelijke oplossing door beide partijen wordt aanvaard, verhoogt dit de kansen op de toekomstige naleving ervan.
Bemiddeling is dus goedkoper, sneller en aangenamer dan een gerechtelijke procedure.


Indien u vragen heeft mag u me zeker al contacteren en help ik u graag verder!ERKENNING DOOR DE FEDERALE BEMIDDELINGSCOMMISSIE ALS FAMILIAAL BEMIDDELAAR EN BEMIDDELAAR IN BURGER - EN HANDELSZAKEN SINDS 2015.

image-192052-bemiddeling1.jpg