Als familiaal bemiddelaar en bemiddelaar in burger- en handelszaken zet ik zich in om in moeilijke situaties een constructieve en respectvolle dialoog op gang te brengen.

Communicatie en groei zijn twee bepalende elementen in mijn werk.

Als familiaal bemiddelaar en bemiddelaar in burger- en handelszaken zet ik me in om in moeilijke situaties een constructieve en respectvolle dialoog op gang te brengen.


Wat is bemiddeling?

Het woord ‘bemiddeling’ dekt heel wat verschillende ladingen. De bemiddeling waar het hier over gaat, is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het beheer van conflicten waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. De taak van de bemiddelaar bestaat erin de partijen te helpen om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een billijke overeenstemming te komen die de behoeften van alle partijen respecteert.


Wat is het doel van bemiddeling?

Het uiteindelijke doel van bemiddeling is om tot een akkoord te komen om het geschil af te sluiten. Het bemiddelingsakkoord kan zowel schriftelijk als mondeling bekrachtigd worden met dat wat overeengekomen werd tussen de partijen. Het woord akkoord houdt in dat beide partijen het respecteren. Een bemiddeling gebeurt altijd op vrijwillige basis, en het is dus mogelijk dat ze afloopt zonder dat er een akkoord is.

In welke conflicten kan men beroep doen op een bemiddelaar?

In bijna alle gevallen kan men een beroep doen op bemiddeling. De wet somt de verschillende domeinen op:

  • elk geschil dat vatbaar is om te worden geregeld via een dading, bv. burenconflicten, conflicten tussen huurders en verhuurders, schadevergoedingen;
  • geschillen betreffende het personenrecht (alimentatiegelden, hoederecht over de kinderen, deling van de ouderlijke bevoegdheid);
  • geschillen over het wettelijk of feitelijk samenwonen;
  • echtscheiding op grond van bepaalde feiten, echtscheiding door onderlinge toestemming, scheiding van tafel en bed en omzetting van de scheiding van tafel en bed in scheiding;
  • ....


Wat zijn de voordelen van bemiddeling?

Het is uiteraard veel interessanter om een conflict in der minne op te lossen. Ieder van ons is zich hiervan bewust door eigen dagelijkse ervaring.               

Een gerechtelijke procedure leidt vaak tot een onherstelbare breuk tussen de partijen, vooral in conflicten met personen uit de onmiddellijke omgeving, zoals familie, buren of collega’s. Dat is grotendeels te verklaren door het afstandelijke, officiële en soms vijandige karakter van de procedure.

Bij het overleg onder begeleiding van een bemiddelaar gaan de partijen samen op kalme en serene wijze op zoek naar een aanvaardbare oplossing voor hun conflict. Als de uiteindelijke oplossing door beide partijen wordt aanvaard, verhoogt dit de kansen op de toekomstige naleving ervan.

Bemiddeling is dus goedkoper, sneller en aangenamer dan een gerechtelijke procedure.

Erkenning door de Federale Bemiddelingscommissie als familiaal bemiddelaar en bemiddelaar in burger- en handelszaken sinds 2015.
image-192052-bemiddeling1.jpg